De grootste zonne-energieproducent voor bedrijven

Nieuwsbrief september 2019

terug naar overzicht
Zonnepanelen verplichten? 

Kan de politiek burgers en bedrijven verplichten om zonnepanelen te plaatsen op hun daken? Minister Wiebes heeft aan de Tweede Kamer het voorstel gedaan om een wijziging aan te brengen in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. Hiermee wil hij gemeenten de ruimte bieden om burgers en bedrijven te verplichten om zonnepanelen te plaatsen op hun daken.
Binnen Solar Valley nemen wij het standpunt in: ‘in de wei horen koeien’. En daarmee ondersteunen wij de ambitie van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in het maximaal ontzien van natuur- en landbouwgronden
De minister informeerde de Tweede Kamer dat het kabinet met aangescherpt ruimtelijk beleid en het wegnemen van belemmeringen voor de versnelde toepassing van zon op daken de natuur wil ontzien van zonneparken. Ook het afdwingen van de plaatsing van zonnepanelen op daken van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen kadert in deze ambitie.

Bouwregelgeving 
‘Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om toepassing van zon-pv op daken af te dwingen’, schrijft minister Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer. ‘De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal daarvoor een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (red. Bbl, opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) in procedure brengen waarmee gemeenten conform de motie meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van daken na de lokale afweging ook richting burgers en bedrijven af te dwingen.’

Via een maatwerkregel in het omgevingsplan moeten gemeenten kunnen eisen dat nieuwe gebouwen die niet onder de BENG (bijna energie neutrale gebouwen) vallen, hun dak inzetten voor duurzame opwekking van energie of klimaatadaptie. Solar Valley voegt daar graag aan toe dat het dan moet gaan om optimaal inzetten van daken. Het totaal bruikbare dak benutten voor zo veel mogelijk opwekking in plaats van de nu gestelde eis van ‘een minimaal aandeel hernieuwbare energie’. 

Elk dak als zonnedak
Minister Wiebse stelt: ‘bij bestaande daken bestaat grotere noodzaak voor individueel maatwerk. Soms zal duurzaam gebruik van een bestaand dak alleen haalbaar zijn als hier financiële mogelijkheden, zoals een subsidie, tegenover staan of wordt aangesloten bij een natuurlijk vervangingsmoment, zoals renovatie. Daarom is er voor de bestaande bouw gekozen voor zogenoemde maatwerkvoorschriften. Een dergelijk voorschrift landt in een maatwerkbesluit en moet altijd in het individuele geval door het bevoegd gezag gemotiveerd worden.’
Met het aanpassen van de bouwregelgeving creëert het kabinet volgens de minister nieuwe bevoegdheden voor gemeenten: ‘Het kabinet roept gemeenten ook op om hier actief gebruik van te maken zodat waar mogelijk elk dak wordt benut als ‘zonndak’. Solar Valley sluit zich hier volledig bij aan. 

Eind november ontvangt Solar Valley twee woordvoerders van de Tweede Kamer. Deze middag gebruiken we om meer informatie te geven over hoe er vanuit Solar Valley gekeken wordt naar de energietransitie, hoe Solar Valley zijn ambitie daarin bepaald heeft én waar gaat maken. We geven ondernemers die al meedoen met zonnepanelen de gelegenheid om in gesprek te gaan met de landelijke politiek, maar ook met de Burgemeester en een aantal Wethouders uit Waalwijk die aanschuiven. Wij hopen deze middag richting de plaatselijke en landelijke politiek de Solar Valley ambitie mee te geven en elkaar te inspireren om tot actie over te gaan. 

Hoe deze middag verloopt leest u uiteraard in onze laatste nieuwsbrief van dit jaar. 

 
Nieuwsbrief september 2019
Kom in contact
Een zakelijk dak van meer dan 1.000 m²?
Interesse om deelnemer te worden en samen gaan voor verduurzamen?

Neem contact op en vertel ons wat we voor je kunnen betekenen.

Ik ben op de hoogte dat mijn gegevens worden verwerkt. Klik link om de privacyverklaring te lezen.
Solar Valley in samenwerking met: