Zonnepanelen verplichten

Nieuwsbrief oktober 2019

Kan de politiek burgers en bedrijven verplichten om zonnepanelen te plaatsen op hun daken? Minister Wiebes heeft aan de Tweede Kamer het voorstel gedaan om een wijziging aan te brengen in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. Hiermee wil hij gemeenten de ruimte bieden om burgers en bedrijven te verplichten om zonnepanelen te plaatsen op hun daken.

Binnen Solar Valley nemen wij het standpunt in dat het beter is om industriële daken te gebruiken voor zonne-energie dan schaarse landbouwgronden. En daarmee ondersteunen wij de ambitie van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in het maximaal ontzien van natuur- en landbouwgronden.

De minister informeerde de Tweede Kamer dat het kabinet met aangescherpt ruimtelijk beleid en het wegnemen van belemmeringen voor de versnelde toepassing van zon op daken de natuur wil ontzien van zonneparken. Ook het afdwingen van de plaatsing van zonnepanelen op daken van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen kadert in deze ambitie.

 

Bouwregelgeving

‘Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om toepassing van zon-pv op daken af te dwingen’, schrijft minister Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer. ‘De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal daarvoor een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (red. Bbl, opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) in procedure brengen waarmee gemeenten conform de motie meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van daken na de lokale afweging ook richting burgers en bedrijven af te dwingen.’

 

Via een maatwerkregel in het omgevingsplan moeten gemeenten kunnen eisen dat nieuwe gebouwen die niet onder de BENG (bijna energie neutrale gebouwen) vallen, hun dak inzetten voor duurzame opwekking van energie of klimaatadaptie. Solar Valley voegt daar graag aan toe dat het dan moet gaan om optimaal inzetten van daken. Het totaal bruikbare dak benutten voor zo veel mogelijk opwekking in plaats van de nu gestelde eis van ‘een minimaal aandeel hernieuwbare energie’.

Elk dak als zonnedak

Minister Wiebse stelt: ‘bij bestaande daken bestaat grotere noodzaak voor individueel maatwerk. Soms zal duurzaam gebruik van een bestaand dak alleen haalbaar zijn als hier financiële mogelijkheden, zoals een subsidie, tegenover staan of wordt aangesloten bij een natuurlijk vervangingsmoment, zoals renovatie. Daarom is er voor de bestaande bouw gekozen voor zogenoemde maatwerkvoorschriften. Een dergelijk voorschrift landt in een maatwerkbesluit en moet altijd in het individuele geval door het bevoegd gezag gemotiveerd worden.’

Met het aanpassen van de bouwregelgeving creëert het kabinet volgens de minister nieuwe bevoegdheden voor gemeenten: ‘Het kabinet roept gemeenten ook op om hier actief gebruik van te maken zodat waar mogelijk elk dak wordt benut als ‘zonnedak’. Solar Valley sluit zich hier volledig bij aan.

 

 

< terug naar het nieuwsoverzicht

Solar Valley

Industrieweg 92a

5145 PW  Waalwijk

SAMEN DE LANGSTRAAT CO2 VRIJ ÉN STERKER MAKEN

VOLG ONS